ការរៀបចំអ្នកជំងឺមុនពេលវះកាត់ ឡាមនេះផ្តល់នូវការកោរសក់យ៉ាងស្អាត។បន្ទះដែកអ៊ីណុកដែលមានភាពជាក់លាក់ផ្តល់នូវការបញ្ចប់ដោយរលូនជាមួយនឹង stub តិច។ចំណុចទាញដែលមានរាងកោងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និងផ្តល់នូវការក្តាប់ប្រកបដោយផាសុកភាព។